Pixums forretningsvilkår

1. Betingelser og vilkår

Pixum (se firmainfo) tilbyder på sine websites (bl.a.: Pixum.com, Pixum.dk) som en service til enhver tredjemand muligheden for at gemme billedfiler i såkaldte albums, at uploade, bearbejde og at gøre disse billeder tilgængelige for specificerede eller uspecificerede persongrupper via internettet ("Albumservice"). Derudover tilbyder Pixum brugerne af albumservice muligheden for at få fremkaldt billedfiler digitalt ("Digital fremkaldelsesservice"). Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for vores albumservice, digital fremkaldelse (print) og eventuelle andre tjenesteydelser fra Pixum på alle deres websites.

Pixum drives af Diginet GmbH & Co. KG, Industriestr. 161, 50999 Køln, Tyskland.

2. Hvad skal jeg foretage mig for at gøre brug af Pixums service?

Brugen af albumservice og andre Pixum-tjenester forudsætter, at kunden lader sig registrere, f.eks. med sit navn og en gyldig, aktuel e-mailadresse. De data, kunden oplyser, skal være komplette og korrekte. Per e-mailadresse kan der kun registreres én kunde som bruger. Pixum forbeholder sig retten til at ændre denne registreringsproces. Ved registreringen skal kunden indtaste sin personlige adgangskode. Der er kun adgang til kundens egne data, som er gemt hos Pixum, med dennes adgangskode. Det er meget vigtigt, at denne adgangskode forbliver hemmelig, så der ikke kan ske misbrug.

Kunden må aldrig oplyse sin adgangskode til tredjemand. Skulle det alligevel ske, at en adgangskode bliver oplyst til tredjemand, hæfter Pixum ikke for eventuelle skader og/eller andre ulemper for kunden, der er opstået som følge af datamisbrug. Vi anbefaler at vælge adgangskode med omhu. Vælg ikke en adgangskode, der er nem at gætte for tredjemand (som f.eks.: eget fornavn, fødselsdato, eget barns navn osv.). Brug en kombination af bogstaver (store som små) og tal, og skift jævnligt adgangskode.

3. Hvad koster det mig?

Det er gratis for Pixums kunder at registrere sig som brugere af albumservice og ligeledes at bruge denne service. Den digitale fremkaldelse af billedfiler sker mod betaling.

Den betaling, kunden skal foretage over for Pixum, retter sig efter Pixums gældende priser på tidspunktet for indgåelse af kontrakten. Alle kontraktmæssige priser, der afkræves kunden, er inklusive den til enhver tid gældende moms. De aktuelt gældende priser fremgår af (produkt-) og oversigtssiderne. Hertil kommer forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne afhænger af kundens valgte leveringsmetode, og kunden får oplyst omkostningerne i forbindelse med bestilling. Hvis der i forbindelse med forsendelsen skal betales skat, told eller andre gebyrer, afholdes disse omkostninger af kunden.

4. Hvad omfatter albumservice?

Inden for rammerne af albumservice giver Pixum kunden mulighed for at uploade billedfiler i et filformat, der er fastlagt af Pixum, at gemme dem i såkaldte albums og at bearbejde dem, mens kunden er forbundet med Pixums websites. Kunden har mulighed for at give tredjemand adgang til de billedfiler, han/hun selv har gemt i de pågældende albums (sharing).

Kunden har i den forbindelse mulighed for at fastlægge en gruppe af personer, der er adgangsberettigede, ved at begrænse adgangen til visse personer ved at dele et kodeord til albummet med disse ("halvoffentligt album"), eller ved at tillade, at et ubegrænset antal personer har adgang til billederne ("offentligt album"). Dette er ene og alene kundens beslutning. ? Pixum deler aldrig kundens albummer med tredjepersoner, medmindre kunden har givet utvetydigt samtykke hertil. Samtidig må den lagerplads, kunden udnytter hos Pixum, ikke overskride den på websitet anviste kapacitet (pt 1 gigabyte).

Hvis Pixum vil slette billedfiler, vil kunden blive underrettet, mindst 14 dage før sletningen udføres. Pixum forbeholder sig dog retten til, også uden forudgående varsel, at slette billeddata helt eller delvist fra Pixums servere. Såfremt kunden opretter et halvoffentligt eller offentligt album, har en adgangsberettiget tredjemand mulighed for at se disse albums, og mod betaling af et vederlag at lade de lagrede billedfiler fremkalde digitalt ved anvendelse af Pixums digitale fremkaldelsesservice. Trods omhyggelig vedligeholdelse og pleje af systemet kan Pixum ikke garantere, at servicen er tilgængelig til hver en tid. Kunden kan ikke kræve, at servicen er tilgængelig til enhver tid.

5. Hvilke rettigheder har jeg over mine billeder?

Samtlige rettigheder til billederne forbliver hos ophavsmanden, altså hos dig selv. Det er dit ansvar at sikre, at du har ophavsretten/copyright til billederne. Visse rettigheder afgives dog til Pixum i forbindelse med din bestilling, så vi kan producere dine bestilte produkter. Det samme gælder for dine online albummer, særligt vedrørende halv- hhv. helt offentlige albums.

Dette beskrives som følger: Ved oprettelsen af halvoffentlige eller offentlige albums gør kunden de gemte billedfiler offentligt tilgængelige, dvs. at de også må downloades af tredjemand over internettet. Når filerne deles via et halvoffentligt eller et offentligt album, erklærer kunden sig indforstået med, at tredjemand har adgang til kundens albums via Pixums server, og kan få vist de gemte billedfiler, må overføre/downloade dem til egen hukommelse/harddisk, og må indlæse, bearbejde og evt. lade dem fremkalde via Pixums onlinefotoservice .

I det tilfælde giver Pixum blot teknisk adgang til den enkelte bruger af tjenesten, så vedkommende kan duplikere kundens offentliggjorte billedfiler. Kunden giver hermed Pixum beføjelse til gratis at kopiere og distribuere de billeder, kunden har lagt ud i halvoffentlige/offentlige albums inden for rammerne af Pixums digitale fremkaldelsesservice. Pixum påtager sig intet ansvar for lovligheden af din deling af materialet, som formidles af Pixum i denne forbindelse.

6. Hvilke billeder kan jeg lægge ind i albummer?

Kunden erklærer, at han/hun er eneindehaver af samtlige rettigheder til de billedfiler, der lægges ud, og at han/hun ikke krænker tredjemands rettigheder, især ang. personer og genstande, der vises på billederne såvel som rettighederne til selve billedet. Skulle tredjemand gøre Pixum ansvarlig for krænkelse af vedkommendes rettigheder til billeder/billedfiler, er kunden, der har lagt billedfilerne ud, forpligtet til ved første skriftlige anmodning at friholde Pixum for samtlige krav, som tredjemand måtte gøre gældende over for Pixum, og erstatte Pixum samtlige skader, der måtte opstå i forbindelse med lovovertrædelser.

Pixum lægger stor vægt på, at loven om beskyttelse af mindreårige og ideelle rettigheder overholdes. Det er derfor ikke tilladt for kunder at lægge billeder eller billedfiler ud med strafbart, ulovligt eller umoralsk indhold, især ikke med pornografisk, ekstremistisk eller hadekampagne indhold. Ved overtrædelse af disse principper kan Pixum fjerne disse filer uden varsel. Pixum forbeholder sig endvidere ret til at informere de relevante myndigheder, herunder at foretage politianmeldelse, i tilfælde af begrundet mistanke om eller entydigt strafbart indhold.

7. Hvad sker der med mine data?

Pixum gemmer alle oplysninger, der er indhentet om kunden i forbindelse med dennes registrering som bruger (for- og efternavn, e-mailadresse), samt data, der er gemt på Pixums webserver med henblik på brugen af albumservice, for at kunne stille samtlige Pixums tilbudte services til disposition. Yderligere benyttelse og bearbejdning af disse data, som f.eks. til Pixums nyhedsbrev og andre informationer, vil Pixum kun foretage med kundens udtrykkelige samtykke.

Du kan læse mere herom i vores Privatlivspolitik , endvidere kan du læse hvordan du til enhver tid med virkning fremover kan gøre indsigelse mod, at dine data bliver gemt. Pixum forbeholder sig retten til at sende vigtige systemordreinformationer til den oplyste e-mailadresse, også uden at have indhentet tilladelse dertil.

8. Hvor længe kan jeg bruge Pixum?

Kunden og Pixum er hver især til ethvert tidspunkt berettiget til at opsige aftalen om brug af albumtjenesten. Der er således ikke nogen opsigelsesfrist, der skal overholdes. Ved opsigelse af albumtjenesten bliver kundens adgang til albumtjenesten spærret og kundens data og billedfiler, der på det tidspunkt befinder sig under Pixums kontrol, bliver slettet, undtagen i tilfælde af, at sletningen strider mod tvingende lovbestemte forskrifter.

9. Hvordan fungerer den digitale fremkaldelsesservice?

Med den digitale fremkaldelsesservice tilbyder Pixum kunden at få fremkaldt sine digitale billedfiler mod betaling. Kunden kan vælge at lade sine billedfiler fremkalde på fotopapir, i fotoalbums eller i forbindelse med et af de mange produkter, som Pixum tilbyder (f.eks. fotokrus, fotobog, osv.). Der oprettes en kontrakt mellem Pixum og kunden over digital fremkaldelse af billedfiler, når Pixum bekræfter et tilsvarende tilbud fra kunden pr. elektronisk post (e-mail) eller på anden vis tilkendegiver, at kundens tilbud om at indgå en sådan kontrakt er accepteret, f.eks. senest ved levering af de fremkaldte billeder eller produkter.

Pixum leverer de fremkaldte billeder/produkter til den leveringsadresse, der er anført i bestillingen. Betaling sker udelukkende kontantløst på den måde, som kunden har anført ved afgivelsen af ordren. Allerede ved betaling via en Direct Debit-ordning giver kunden sin bank tilladelse til at meddele Pixum hans/hendes komplette navn og adresse. Oplyste leveringstider fra Pixum er ikke bindende. Pixum har ret til at foretage delleveringer.

10. Hvordan ser det ud ved mangler på produkterne?

Pixum leverer højkvalitets produkter, der fremstilles efter gældende standarder og i henhold til kundens specifikationer. Pixum underkaster alle produkter en intensiv kvalitetskontrol, så mangler i videst muligt omfang kan udelukkes.

Skulle det alligevel ske, at en kunde er utilfreds med produktet, bedes denne uden ugrundet ophold melde reklamationen til vores kundeservice (pr. e-mail f.eks. til support@pixum.com) inden et produkt returneres. Oftest vil et billede eller scan af det reklamerede produkt være tilstrækkelig og en returforsendelse en unødvendig omkostning såvel som et forsinkende led i bearbejdningen af reklamationen. Vi tilstræber en kundeorienteret løsning på enhver reklamation. Efter at reklamationsmailen er indsendt, vil kunden modtage besked pr. mail om, hvorvidt vedkommende i den konkrete sag skal foretage sig yderligere.

Derudover gælder følgende: Pixum kan kun anerkende mangler, hvis de er relateret til tekniske fejl på den leverede vare. Smagsmæssige reklamationer eller reklamationer grundet utilstrækkelig opløsning eller for høj komprimering i billedfilerne anses ikke for at være en mangel. Hvis manglen på den leverede vare skyldes forhold, som Pixum er ansvarlig for, er Pixum berettiget til at foretage omlevering. Hvis Pixum ikke efterkommer en berettiget anmodning om omlevering inden for en rimelig periode, eller hvis Pixum nægter at foretage omlevering eller hvis omleveringen er fejlbehæftet, kan kunden forlange ophævelse af købet eller nedsættelse af købsprisen. Når du handler på pixum.dk, har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret.

11. Betaling

Ved at gennemføre en bestilling, der betales elektronisk (f.eks. per kreditkort), erklærer afgiveren af bestillingen sig indforstået med, at der, jf. EUs retningslinjer 2015/2366 (PSD2) angående stærk kundeautentifikation, videresendes oplysninger vedrørende bestillingen (f.eks. regningsadresse, leveringsadresse eller kundenummer) til banker og kreditkortudbydere.

Ved anvendelse af betalingskort, debit såvel som kredit, sker en reservation af det beløb der handles for. Dette beløb er reserveret indtil vi har behandlet og afsendt din ordre. Når ordren er afsendt, hæves pengene på kontoen. Reservationstiden afhænger af produktet.

12. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, bedes du rette henvendelse til vores kundeservice på mail: service@pixum.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via naevneneshus.dk. Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets størrelse. Læs mere her. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Fortrydelse

Ved din bestilling drejer det sig om varer, som fremstilles specielt til dig ud fra dine uploadede billedfiler. Fremstillingen af dine bestilte fotoprodukter går i gang med det samme efter at bestillingen er overført til vores servere. Hermed bortfalder den normale 14 dages fortrydelsesret ved internetkøb.

14. Hvilket ansvar påtager Pixum sig?

a) Pixum påtager sig ansvaret i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, hvis der mangler tilsikrede egenskaber samt hvis kunden stiller krav om skadeserstatning i henhold til Lov om produktansvar. Derudover påtager Pixum sig kun skadeserstatning i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra Pixums eller dennes medhjælperes side. Pixum fraskriver sig ansvaret for indirekte skader, følgeskader eller atypiske skader af nogen som helst art. Dette gælder også erstatning for mistet fortjeneste, mistet mulighed for brug eller immaterielle værdier. I tilfælde af mistede kundedata påtager Pixum sig kun ansvar, hvis kunden kan bevise, at disse data kan rekonstrueres fra eksisterende maskinlæsbart datamateriale mod rimelige omkostninger. Ovenstående regler gælder også, såfremt Pixums ansvar ikke er baseret på kontraktmæssigt, men på lovbestemt grundlag.

b)  b) Pixum er kun ansvarlig for eget indhold på websitet. Pixum fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for indhold, der er lagt ud af tredjemand (f.eks. i gæstebøger, forums, chat rooms eller andre interaktive tjenester). Pixum påtager sig ligeledes intet ansvar for indholdet på andre hjemmesider, der er adgang til over selv eller af andre brugere oprettede links.

15. Kan jeg modregne?

Kunden har kun ret til at foretage modregning, hvis hans/hendes krav er fastslået retskraftigt, er ubestridelige eller er accepteret skriftligt af Pixum. Kunden kan kun gøre tilbageholdelsesret gældende for så vidt kravene er baseret på samme kontraktforhold.

16. Hvad ellers?

Skulle enkelte eller flere bestemmelser i nærværende betingelser og vilkår være eller blive ugyldige eller uigennemførlige, så skal den pågældende bestemmelse erstattes med en, der er gyldig og gennemførlig og som kommer det oprindeligt tiltænkte formål nærmest. Gyldigheden af de øvrige bestemmelser berøres ikke deraf.

Nærværende betingelser og vilkår ligesom de øvrige relationer mellem Pixum og kunden er underlagt tysk ret, hvis der er tale om en erhvervsdrivende kunde. FN-købeloven finder ikke anvendelse. Hvis køber er forretningsdrivende, så er Köln værneting.

I alle andre tilfælde, f.eks. hvis kunden er en forbruger, gælder det lovbestemte værneting for forbrugeren.

Opdateret d. 20.10.2023