Pixums forretningsvilkår

1. Betingelser og vilkår

Pixum (se firmainfo: http://www.pixum.dk/info) tilbyder på sine websites (bl.a.: Pixum.com, Pixum.dk ) som en service til enhver tredjemand muligheden for at gemme billedfiler i såkaldte albums, at uploade, bearbejde og at gøre disse billeder tilgængelige for specificerede eller uspecificerede persongrupper via internettet ("Albumservice"). Derudover tilbyder Pixum brugerne af albumservice muligheden for at få fremkaldt egne og fremmede billedfiler digitalt ("Digital fremkaldelsesservice"). Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for vores albumservice, digital fremkaldelse (print) og eventuelle andre tjenesteydelser fra Pixum på alle deres websites.

2. Hvad skal jeg foretage mig for at gøre brug af Pixums service?

Brugen af albumservice og andre Pixum tjenester forudsætter, at kunden lader sig registrere, som f.eks. med sit navn og en gyldig, aktuel e-mailadresse. De data, kunden oplyser, skal være komplette og korrekte. Per e-mailadresse kan der kun registreres én kunde som bruger. Pixum forbeholder sig retten til at ændre denne registreringsproces. Ved registreringen skal kunden indtaste sin personlige adgangskode. Der er kun adgang til kundens egne data, som er gemt hos Pixum, med dennes adgangskode. Det er meget vigtigt at denne adgangskode forbliver hemmeligt, så der ikke kan ske misbrug.

Det er ikke retmæssigt at oplyse adgangskoden til tredjemand. Skulle en adgangskode alligevel blive oplyst til tredjemand, hæfter Pixum ikke for eventuelle skader og/eller andre ulemper for kunden, der er opstået som følge af datamisbrug. Vi anbefaler at vælge adgangskode med omhu. Vælg ikke en adgangskode der er nemt at gætte for tredjemand (som f.eks.: ens eget fornavn, fødselsdag, barnets navn osv.). Brug en kombination af bogstaver og tal med store og små bogstaver og skift jævnligt adgangskode.

3. Hvad koster det mig?

Det er gratis for kunden at registrere sig som bruger af albumservice og ligeledes at bruge denne service. Den digitale fremkaldelse af billedfiler sker mod betaling.

Den betaling, kunden skal foretage over for Pixum, retter sig efter Pixums gældende priser ved indgåelse af kontrakten. Alle kontraktmæssige priser, der afkræves kunden, er inklusive den til enhver tid gældende moms. De aktuelt gældende priser fremgår af (produkt-) og oversigtssiderne. Der beregnes forsendelsesomkostninger ved leverancen. Forsendelsesomkostningerne får kunden oplyst ved bestilling. Hvis der i forbindelse med forsendelsen skal betales skat, told eller andre gebyrer, afholdes disse af kunden.

4. Hvad omfatter albumservice?

Inden for rammerne af albumservice giver Pixum kunden mulighed for at uploade billedfiler i et filformat, der er fastlagt af Pixum, at gemme dem i såkaldte albums og at bearbejde dem, mens kunden er forbundet online med Pixums websites. Kunden har mulighed for at give tredjemand adgang til de billedfiler, han/hun selv har gemt i de pågældende albums (sharing).

Kunden har i den forbindelse mulighed for at fastlægge den kreds af personer, der er adgangsberettiget, ved at begrænse adgangen til visse personer ("halvoffentligt album") eller ved at tillade, at alle og enhver, uden personmæssige eller antalsmæssige indskrænkninger, har adgang til billederne ("offentligt album"). Samtidig må den lagerplads, kunden udnytter hos Pixum, ikke overskride den på websitet anviste kapacitet (for tiden 1 gigabyte).

Hvis Pixum vil slette billedfiler, vil kunden bliver underrettet mindst 14 dage, før sletningen udføres. Pixum forbeholder sig dog ret til, også uden forudgående varsel, at slette billeddata helt eller delvist fra Pixums servere. Såfremt kunden opretter et halvoffentligt eller offentligt album, har en adgangsberettiget tredjemand mulighed for at se disse albums og mod betaling af et vederlag at lade de her lagrede billedfiler fremkalde digitalt ved anvendelse af Pixums digitale fremkaldelsesservice. Trods omhyggelig vedligeholdelse og pleje af systemet kan Pixum ikke garantere, at servicen er til rådighed til enhver tid. Der kan ikke stilles krav om at have adgang til servicen til enhver tid.

5. Hvilke rettigheder har jeg over mine billeder?

Samtlige rettigheder til billederne forbliver hos ophavsmanden, altså normalt hos dig selv, såfremt du har ophavsretten/copyright til dem. Du er dog nød til at overføree visse rettigheder til Pixum, så det er tilladt for Pixum at udøve sin online-fotoservice, blandt andet vedrørende internet-fotoalbummerne og her især vedrørende hhv. halv- og helt offentlige albums.

Dette beskrives som følger: Med oprettelsen af halvoffentlige eller offentlige albums gør kunden de her gemte billedfiler offentligt tilgængelige, dvs. at de også må downloades af tredjemand over internettet. Når filerne lægges ud på et halv-/offentligt album, erklærer kunden sig indforstået med, at tredjemand har adgang til hans/hendes albums via Pixums pågældende server og kan få vist de gemte billedfiler, må overføre/downloade dem til hukommelsen og harddisken på sit eget EDB-anlæg resp. må indlæse og bearbejde og/eller lade dem fremkalde ved hjælp af Pixums tjenesteydelser.

I det tilfælde giver Pixum blot teknisk adgang til resp. stiller tekniske faciliteter til rådighed for den enkelte bruger af tjenesten resp. ordregiveren, så vedkommende kan duplikere kundens offentliggjorte billedfiler. Kunden giver hermed Pixum ret til, gratis og uden enebeføjelse, at kopiere og distribuere de billeder, han/hun har lagt ud på halvoffentlige resp. offentlige albums inden for rammerne af Pixums digitale fremkaldelsesservice.

6. Hvilke billeder kan jeg lægge ud på albums?

Kunden erklærer, at han/hun er eneindehaver at samtlige rettigheder til de billedfiler, der lægges ud, og at han/hun ikke krænker tredjemands rettigheder, især til personer eller genstande, der vises på billederne. Skulle tredjemand gøre Pixum ansvarlig for en krænkelse af vedkommendes rettigheder til billeder, billedfiler eller ideelle rettigheder, er kunden, der har lagt billedfilerne ud, forpligtet til ved første skriftlige anmodning at friholde Pixum for samtlige krav, som tredjemand måtte gøre gældende over for Pixum, og erstatte Pixum samtlige skader, der måtte opstå i forbindelse med lovovertrædelser.

Pixum lægger stor vægt på, at loven om beskyttelse af mindreårige og ideelle rettigheder overholdes. Det er derfor ikke tilladt for kunder at lægge billeder eller billedfiler ud med strafbart, ulovligt eller umoralsk indhold, især ikke med pornografisk, ekstremistisk eller hadekampagne indhold. Ved overtrædelse af disse principper kan Pixum fjerne disse filer uden varsel. Pixum forbeholder sig endvidere ret til at informere de relevante myndigheder, herunder at foretage politianmeldelse, i tilfælde af begrundet mistanke om eller entydigt strafbart indhold.

7. Hvad sker der med mine data?

Pixum gemmer alle oplysninger, der er indhentet om kunden i forbindelse med dennes registrering som bruger (for- og efternavn, e-mailadresse), samt data, der er gemt på Pixums webserver med henblik på brugen af albumservice, for at kunne stille samtlige Pixums tilbudte services til disposition. Yderligere benyttelse og bearbejdning af disse data, som f.eks. til Pixums nyhedsbrev og andre informationer, vil Pixum kun foretage med kundens udtrykkelige samtykke.

Under Henvisninger om databeskyttelse kan du læse mere herom, endvidere hvordan du til enhver tid med virkning fremover kan gøre indsigelse mod, at dine data bliver gemt. Pixum forbeholder sig retten til at sende vigtige systeminformationer til den oplyste e-mailadresse, også uden at have indhentet tilladelse dertil. Nærmere oplysninger om databeskyttelsen fremgår af vores persondatatapolitik.

8. Hvor længe kan jeg bruge Pixum?

Kunden og Pixum er hver især til ethvert tidspunkt berettiget til at opsige aftalen om brug af albumtjenesten. Der er således ikke nogen opsigelsesfrist, der skal overholdes. Ved opsigelse af albumtjenesten bliver kundens adgang til albumtjenesten spærret og kundens data og billedfiler, der på det tidspunkt befinder sig under Pixums kontrol, bliver slettet, undtagen i tilfælde af, at sletningen strider mod tvingende lovbestemte forskrifter.

9. Hvordan fungerer den digitale fremkaldelsesservice?

Med den digitale fremkaldelsesservice tilbyder Pixum kunden at få fremkaldt sine digitale billedfiler mod betaling. Kunden kan vælge at lade sine billedfiler fremkalde på fotopapir, i fotoalbums eller i forbindelse med et af de mange fun-produkter, som Pixum tilbyder (f.eks. fotokrus, fotobog, osv.). Der oprettes en kontrakt mellem Pixum og kunden over digital fremkaldelse af billedfiler, når Pixum bekræfter et tilsvarende tilbud fra kunden pr. elektronisk post (e-mail) eller på anden vis tilkendegiver, at kundens tilbud om at indgå en sådan kontrakt er accepteret, f.eks. senest ved levering af de fremkaldte billeder eller produkter.

Pixum leverer de fremkaldte billeder/produkter til den leveringsadresse, der er anført i bestillingen. De fremkaldte billeder/produkter forbliver Pixums ejendom, indtil fuld og endelig betaling af købesummen. Betaling sker udelukkende kontantløst på den måde, som kunden har anført ved afgivelsen af ordren. Ved betaling via en Direct Debit-ordning tillader kunden allerede nu sin bank til at meddele Pixum hans/hendes komplette navn og adresse. Oplyste leveringstider fra Pixum er ikke bindende. Pixum har ret til at foretage delleveringer.

10. Hvordan ser det ud ved mangler på produkterne?

Pixum leverer højkvalitets produkter, der fremstilles efter gældenee standarder og i henhold til kundens specifikationer. Pixum underkaster alle produkter en intensiv kvalitetskontrol, så mangler i vidt muligst omfang kan udelukkes.

Skulle det alligevel ske, at en kunde er utilfreds med produktet, bedes denne uden ugrundet ophold melde reklamationen til vores kundeservice (pr. e-mail f.eks. til support@pixum.com) inden et produkt returneres. Oftest vil et afbillede eller scan af det reklamerede produkt være tilstrækkelig og en returforsendelse en unødvendig omkostning såvel som et forsinkende led i bearbejdningen af reklamationen. Vi tilsikrer på forhånd en kulant, kundeorienteret løsning på enhver reklamation. Efter at reklamationsmailen er indsendt, vil kunden modtage besked pr. mail om hvorvidt han i den konkrete sag skal foretage sig yderligere.

Derudover gælder retsgyldigt følgende: Pixum kan kun anerkende mangler, hvis de er relateret til tekniske fejl på den leverede vare. Smagsmæssige reklamationer eller reklamationer grundet utilstrækkelig opløsning eller for høj komprimering i billedfilerne gælder ikke som mangel. Hvis manglen på den leverede vare skyldes forhold, som Pixum er ansvarlig for, er Pixum berettiget til at foretage omlevering. Hvis Pixum ikke efterkommer en berettiget anmodning om omlevering inden for en rimelig periode, eller hvis Pixum nægter at foretage omlevering eller hvis omleveringen slår fejl, kan kunden forlange ophævelse af købet eller nedsættelse af købsprisen. Når du handler på pixum.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret.

11. Betaling

Ved at gennemføre en bestilling, der betales elektronisk (f.eks. per kreditkort), erklærer afgiveren af bestillingen sig indforstået med, at der, jf. EUs retningslinjer 2015/2366 (PSD2) angående stærk kundeautentifikation, videresendes oplysninger vedrørende bestillingen (f.eks. regningsadresse, leveringsadresse eller kundenummer) til banker og kreditkortudbydere.

12. Online konfliktløsning

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeservice på mail: service@pixum.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via naevneneshus.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Fortrydelse

Ved din bestilling drejer det sig om varer, som fremstilles specielt til dig ud fra dine uploadede billedfiler. Fremstillingen af dine bestilte fotoprodukter går i gang med det samme efter at bestillingen er overført til vores servere. Hermed bortfalder den normale 14 dages fortrydelsesret ved internetkøb.

14. Hvad står Pixum inde for?

a)  Pixum påtager sig ansvaret i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, hvis der mangler tilsikrede egenskaber samt hvis kunden stiller krav om skadeserstatning i henhold til Lov om produktansvar. Derudover påtager Pixum sig kun skadeserstatning i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra Pixums eller dennes medhjælperes side. Pixum fraskriver sig ansvaret for indirekte skader, følgeskader eller atypiske skader af nogen som helst art. Dette gælder også erstatning for mistet fortjeneste, mistet mulighed for brug eller immaterielle værdier. I tilfælde af mistede kundedata påtager Pixum sig kun ansvar, hvis kunden kan bevise, at disse data kan rekonstrueres fra eksisterende maskinlæsbart datamateriale mod rimelige omkostninger. Ovenstående regler gælder også, såfremt Pixums ansvar ikke er baseret på kontraktmæssigt, men på lovbestemt grundlag.

b)  Pixum er kun ansvarlig for eget indhold på websitet. Pixum fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for indhold, der er lagt ud af tredjemand (f.eks. i gæstebøger, forums, chat rooms eller andre interaktive tjenester). Pixum påtager sig ligeledes intet ansvar for indholdet på andre hjemmesider, der er adgang til over selv eller af andre brugere oprettede links.

15. Kan jeg modregne?

Kunden har kun ret til at foretage modregning, hvis hans/hendes krav er fastslået retskraftigt, er ubestridelige eller er accepteret skriftligt af Pixum. Kunden kan kun gøre tilbageholdelsesret gældende for så vidt kravene er baseret på samme kontraktforhold.

16. Hvad ellers?

Skulle enkelte eller flere bestemmelser i nærværende betingelser og vilkår være eller blive ugyldige eller uigennemførlige, så skal den pågældende bestemmelse erstattes med en, der er gyldig og gennemførlig og som kommer det oprindeligt tiltænkte formål nærmest. Gyldigheden af de øvrige bestemmelser berøres ikke deraf. Nærværende betingelser og vilkår ligesom de øvrige relationer mellem Pixum og kunden er underlagt tysk ret. FN-købeloven finder ikke anvendelse. Hvis køber er forretningsdrivende, så er Köln værneting. I alle andre tilfælde gælder det lovbestemte værneting.

Opdateret d. 15.01.2020